Welkom
Praktische info
Abonnees
Zwemlessen
Doetsekom
Groepen

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMBAD DE DOETSEKOM

OVEREENKOMST

De Doetsekom is gerechtigd de voorwaarden geldende bij de zwemabonnementen en meerbadenkaarten te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die dan zal worden toegepast.


ZWEMABONNEMENT – GEREDUCEERD TICKET – BARTEGOED – LOS TICKET

1.     Zwembad de Doetsekom kent 2 soorten zwemabonnementen (Doetsekom abonnement en Doetsekom Gezinsabonnement) welke gedurende het zwemseizoen, in het betreffende kalenderjaar, geldig zijn.

2.     Een abonnement is persoonsgebonden. Zwembad De Doetsekom is gerechtigd om een identificatiebewijs van de gast te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met het abonnement binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.

3.     Voor aanschaf van een abonnementspas betaalt men eenmalig een bedrag van € 9,95 (bij verlies dient dit bedrag wederom betaald te worden).

4.     Abonnementen worden automatisch verlengd met ingang van 1 april van het volgend seizoen (opzegtermijn 1 maand). Medio maart ontvangen de abonnees van de Doetsekom een e-mail voor de betaling van het abonnement van het betreffende jaar.

5.     Bij bestelling via de webshop zijn, na het accepteren van de voorwaarden, de wettelijke regels met betrekking tot bedenktijd van toepassing.

6.     Het abonnement voor 6 maanden dient direct online betaald te worden.

7.     Abonnees hebben de mogelijkheid om introducees mee te nemen tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor dient men in te loggen in de Doetsekom omgeving en een los ticket te bestellen. De abonneehouder is verantwoordelijk voor de introduce.

8.     Als ouder/verzorger ben je verantwoordelijk voor de minderjarige abonnementhouders en eventuele introducees van een gezinsabonnement.

9.     Daarnaast kan er een dagticket (los ticket entree) gekocht worden. Los ticket kan alleen voor de betreffende dag gekocht worden en geeft recht tot eenmalige toegang (na het verlaten van het zwembad dient een nieuw ticket gekocht te worden). Dagtickets zijn alleen online verkrijgbaar, met een maximum van 4 per transactie.

10.  Bartegoeden die op de zwempas worden bijgeschreven door abonnees zijn 2 jaar geldig (na datum bijschrijving tegoed). Daarna vervallen de tegoeden en worden besteed aan aankoop van zwemmaterialen.

11.  Vouchers die inbegrepen zijn bij bijvoorbeeld een zwemleskaart met een waarde te besteden bij Sportcafé ’t Kommetje hebben een andere geldigheidstermijn (zie toelichting bij de mail met voucher) en kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.


TARIEVEN

Alle prijzen zijn inclusief btw. De Doetsekom is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw. De Doetsekom is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren.


PRIVACY

Zwembad de Doetsekom volgt de bepalingen van de wet tot de bescherming van persoonsgegevens van 1 september 2001. Zwembad de Doetsekom is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming.

Fotobeleid - Bij de Doetsekom maken we regelmatig foto's en filmpjes tijdens activiteiten en evenementen. Deelnemers worden altijd integer in beeld gebracht en het beeldmateriaal wordt niet gemanipuleerd. Publicatie van de beelden is op onze social media kanalen en deze website. Bezwaar tegen publicatie kan worden gemeld per e-mail (info@dedoetsekom.nl)


ZIEKTE/BLESSURE

Bij het niet gebruiken van het abonnement door bijvoorbeeld ziekte of vakantie is er geen restitutie mogelijk van het abonnementsgeld. In geval van langdurige ziekte, blessure of letsel waardoor men geen gebruik kan maken van het zwemabonnement, kan met schriftelijke toestemming van zwembad de Doetsekom restitutie van het abonnementsgeld (naar rato) plaatsvinden. Dit is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie. Restitutie gebeurt niet met terugwerkende kracht en zal vanaf het moment van aanvragen naar rato worden toegekend. Alleen het bestuur van de Doetsekom kan hier een besluit over nemen.


OPENINGSTIJDEN / FEESTDAGEN EN ONDERHOUD

De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. De Doetsekom is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

Op nationale feestdagen waarop de Doetsekom gesloten is, vervallen de zwemlessen (geen restitutie van het zwemlesgeld).

Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.


HUISREGELS

Het is de gast bekend dat zwembad de Doetsekom bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn vermeld op de website en aanwezig in het zwembad en kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de receptie. Zwembad de Doetsekom kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.


SLOTBEPALING

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Zwembad de Doetsekom. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.


AANVULLENDE VOORWAARDEN GROEPSLESSEN JEUGD (INCL. PRIVÉ LES)

Toelichtingen & Voorwaarden

1.     De factuur van de leskaart (4 weken) dient voor aanvang van de eerste les van de leskaart betaald te worden (iDeal/of per pin betaling aan de kassa van het zwembad), anders zal de poort niet automatisch openen en is er geen toegang tot de zwemles.

2.     Aanmelden voor de zwemlessen per mail: info@dedoetsekom.nl. Vanaf 1 maart is dit naar verwachting rechtstreeks mogelijk via de website.

3.     Mocht je een les verhinderd zijn, laat dit weten via info@dedoetsekom.nl. Bij uitzondering kan dit - uitsluitend vooraf in overleg - ingehaald worden op een ander moment. In geval van vakantie of andere vormen van verzuim kan er geen restitutie van de lesgelden plaatsvinden.

4.     Bij verzuim wegens ziekte zijn de eerste twee lessen altijd voor eigen rekening. Met ingang van de derde les wordt de leskaart “stopgezet” (mits onderbouwd met een doktersverklaring) hetgeen betekent dat vanaf dat moment de nog wegens ziekte te verzuimen tijd bij de geldigheidsduur van de leskaart wordt geteld.

5.     Op nationale feestdagen waarop de Doetsekom gesloten is, vervallen de zwemlessen. Hiervoor geldt geen restitutie en geen vervangende zwemlessen.

6.     Indien door ouder/verzorger wordt besloten te stoppen met het volgen van zwemles in zwembad de Doetsekom, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

7.     De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten indien dit noodzakelijk is in het geval van onderhoud of andere geplande activiteiten. Indien dit onaangekondigd voor meer dan 3 lesweken geldt, zal de Doetsekom met een passende compensatie komen.

8.     Bij meerdere keren uitval van de zwemles per maand door extreme weersomstandigheden (incl. onweer), zal in overleg een inhaalles worden ingepland.

9.     De tarieven voor de zwemlessen in het betreffende kalenderjaar zijn te vinden op de website www.dedoetsekom.nl (klantportaal) of via de brochure ‘Met plezier leren zwemmen in een veilige omgeving’.

10.  De Doetsekom is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven, met betrekking tot de zwemlessen, te indexeren.

11.  Uitzwemmen na afloop van de zwemles kan niet in verband met aansluitende lessen en/of schoonmaak van het bad.

  1. Indien je kind is ingedeeld in bijvoorbeeld de groep AB1, dan rekenen we op de tijden die horen bij deze groep op hem/ haar.


AANVULLENDE VOORWAARDEN GROEPSLESSEN VOLWASSENEN

Toelichtingen & Voorwaarden

1.     De totale som voor de zwemles dient uiterlijk bij aanvang van de eerste les te worden voldaan.

2.     Een verloren les kan niet worden ingehaald.

3.     Bij het missen van een les zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.

4.     In het geval van langdurig ziek zijn, onderbouwd met een doktersverklaring, kan in overleg restitutie van lesgelden plaatsvinden. Dit zal naar rato plaatsvinden.

5.     Op nationale feestdagen waarop de Doetsekom gesloten is, vervallen de zwemlessen. Hiervoor geldt geen restitutie en geen vervangende zwemlessen.

6.     Indien wordt besloten te stoppen met het volgen van zwemles in zwembad de Doetsekom, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

7.     De Doetsekom is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten indien dit noodzakelijk is in het geval van onderhoud of andere geplande activiteiten. Indien dit onaangekondigd voor meer dan 3 lesweken geldt, zal de Doetsekom met een passende compensatie komen.

8.     Bij meerdere keren uitval van de zwemles per maand door extreme weersomstandigheden, zal in overleg een inhaalles worden ingepland.

9.     De tarieven voor de zwemlessen in het betreffende kalenderjaar zijn te vinden op de website dedoetsekom.nl (klantportaa) of in het ledenmagazine ’t Bommetje.

10.  De Doetsekom is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven, met betrekking tot de zwemlessen, te indexeren.